MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Cách tiếp cận để giải quyết bài toán Phát triển sản phẩm

Estimated reading: 4 minutes 69 views
MES LAB giải quyết bài toán Phát triển sản phẩm dựa trên 2 nền tảng
 • Tư duy thiết kế: Mọi bài toán sản phẩm đều có thể được giải quyết nếu áp dụng theo quy trình nhất quán, bao gồm các bước đã được kiểm nghiệm
 • Kỹ thuật thiết kế: Trong mỗi bước của Phát triển sản phẩm, ứng dụng các kỹ thuật thiết kế phù hợp để giúp hoàn thành mục tiêu và tối ưu hóa hiệu quả
Tư duy thiết kế là gì?

Giới thiệu Tư duy thiết kế (Design Thinking) theo quan điểm Tim Brown, CEO của IDEO. Một sản phẩm, giải pháp là sự hài hòa 3 yếu tố:

 • Khách hàng muốn (Nhu cầu)
 • Khả năng làm được (Công nghệ)
 • Phù hợp về kinh tế (Cạnh tranh)

Các Kỹ thuật thiết kế

Một vài kỹ thuật thường dùng
 • Lập kế hoạch phát triển sản phẩm
 • Xác định thông số sản phẩm
 • Kiến trúc sản phẩm
 • Thiết kế công nghiệp
 • Thiết kế cho môi trường
 • Thiết kế cho chế tạo
 • Etc.

Leave a Comment

CONTENTS