MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Quá trình Phát triển sản phẩm

Estimated reading: 2 minutes 78 views
Sử dụng quy trình dựa theo Design Thinking (Tư duy thiết kế): Quy trình phát triển nhanh, đề cao tạo mẫu và thử nghiệm, đặt khách hàng vào trung tâm.
  • Qui trình PRIME (Play, Require, Ideate, Make, Evaluate)
  • Mỗi bước sử dụng các kỹ thuật khác nhau, các bạn sẽ được tìm hiểu ở các phần tiếp theo

Leave a Comment

CONTENTS