MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Các biểu mẫu tham khảo

Estimated reading: 3 minutes 86 views
Xem Phụ lục 3
 • Biểu mẫu #1
 • Biểu mẫu #2
 • Biểu mẫu #3
 • Biểu mẫu #4

Bài tập

Bài tập 1
 • Thế nào là hiểu và đồng cảm với khách hàng?
 • Tầm quan trọng của đồng cảm trong triết lý thiết kế hướng người dùng?
 • Mục đích của việc đồng cảm với khách hàng?
 • Các cách thức thực hiện để đạt được mục đích trên?
Bài tập 2
Chọn và phân tích cách thức thể hiện sự đồng cảm với khách hàng của một sản phẩm (được bạn cho rằng) thành công theo ý bạn?
Bài tập 3
Chọn một chủ đề thiết kế bạn thích (hoặc theo yêu cầu của giảng viên hoặc thống nhất trong nhóm thực hành). Tìm hiểu và khảo sát nhu cầu của ít nhất 10 khách hàng về chủ đề này trong thời gian 01 tuần
Tổng kết Chương 2
 • Đồng cảm với khách hàng là trái tim của triết lý thiết kế hướng người dùng
 • Nhằm mục đích xác định được những nhu cầu thực sự của người dùng và tính cần thiết của những nhu cầu đó để có thể đáp ứng tốt nhất
 • Có 6 bước trong quá trình đồng cảm với khách hàng
 • Các kỹ thuật cần nắm bao gồm: Các phương pháp thu thập dữ liệu và các cách thức nâng cao hiệu quả phỏng vấn khách hàng

Leave a Comment

CONTENTS