MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tổng kết Chương 3

Estimated reading: 2 minutes 75 views
Kết luận
  • Chương này giúp xác lập bài toán phát  triển sản phẩm
  • Việc xác lập bài toán phát triển sản phẩm có ý nghĩa quan trọng, giúp nhóm thiết kế đi đúng hướng và kiên định mục tiêu cũng như có chiến lược cạnh tranh hiệu quả
  • Nó cũng giúp nhóm dự trù nguồn lực nhằm đảm bảo dự án tiến hành suôn sẻ
  • Một số vấn đề cần xác định: Chiến lược sản phẩm, chiến lược cạnh tranh, phân khúc thị  trường,chiến lược công nghệ
  • Một số khái niệm quan trọng: Problem Definition, Mission Statement, Yêu cầu với sản phẩm (Requirements)
  • Các kỹ thuật liệt kê nhu cầu, chuyển đổi nhu cầu – đại lượng, so sánh sản phẩm cạnh tranh, cân đối yêu cầu với sản phẩm, thỏa hiệp kinh tế - kỹ thuật

Leave a Comment

CONTENTS