MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Phát triển Ý tưởng sản phẩm như thế nào?

Estimated reading: 2 minutes 89 views

Quá trình phát triển tự nhiên của ý tưởng

Giải thích hình vẽ
Quá trình phát triển ý tưởng
  • Ban đầu các thành viên nhóm thiết kế có vài ý tưởng sơ khai
  • Qua F1 (brainstorming), số lượng ý tưởng và chất lượng ý tưởng được nâng lên
  • Qua F2 (sàng lọc ý tưởng), nhóm thiết kế kết hợp và giữ lại vài ý tưởng tốt
  • Qua F3 (tối ưu hóa ý tưởng), nhóm thiết kế phát triển được ý tưởng tốt nhất có thể
  • Qua F4 (kiểm tra, đánh giá ý tưởng), nhóm thiết kế xác nhận tính khả thi của ý tưởng
  • Qua F5 (hiện thực hóa bằng thiết kế), nhóm thiết kế phát triển các concept dựa trên ý tưởng cuối cùng
F 0: Tạo ý tưởng sản phẩm
F 0: Tạo ý tưởng sản phẩm

F0: Tạo ý tưởng sản phẩm Bước này

F 1: Brainstorming nhân số lượng và nâng cao chất lượng ý tưởng sản phẩm
F 1: Brainstorming nhân số lượng và nâng cao chất lượng ý tưởng sản phẩm

Giới thiệu về brainstorming (Wikipedia) Brainstorming (tiếng Việt

F2 & F3: Sàng lọc và tối ưu hóa ý tưởng sản phẩm
F2 & F3: Sàng lọc và tối ưu hóa ý tưởng sản phẩm

Mục đích của việc sàng lọc và tối

F 4: Kiểm tra và đánh giá ý tưởng sản phẩm
F 4: Kiểm tra và đánh giá ý tưởng sản phẩm

Sử dụng bộ tiêu chí RWW (Real –

F 5: Hiện thực hóa ý tưởng sản phẩm thành concept
F 5: Hiện thực hóa ý tưởng sản phẩm thành concept

Tạo, lựa chọn và tối ưu hóa concept

Leave a Comment

CONTENTS