MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

F 4: Kiểm tra và đánh giá ý tưởng sản phẩm

Estimated reading: 3 minutes 92 views

Sử dụng bộ tiêu chí RWW (Real – Win – Worth It)

Leave a Comment

CONTENTS