MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Các biểu mẫu tham khảo

Estimated reading: 4 minutes 72 views
Xem Phụ lục 3
 • Biểu mẫu #10
 • Biểu mẫu #11
 • Biểu mẫu #12a
 • Biểu mẫu #12b
 • Biểu mẫu #12c
 • Biểu mẫu #13

Bài tập

Tổng kết Chương 4
 • Chương này giúp phát triển ý tưởng sản phẩm đến mức độ thiết kế concept
 • Ý tưởng sản phẩm là bước đầu tiên và rất quan trọng để tạo tiền đề cho sản phẩm
 • Quá trình phát triển một ý tưởng được nêu ra và phân tích
 • Các bước chi tiết của quá trình phát triển ý tưởng cũng như các kỹ thuật cần dùng ở mỗi bước đã được giới thiệu
 • Qua một quá trình mang tính khoa học, ý tưởng đã đi từ chỗ sơ khai đến concept hoàn chỉnh
 • Chi tiết về các kỹ thuật cần dùng khi tiến hành thiết kế concept sẽ được nêu ở Phụ lục 3

Leave a Comment

CONTENTS