MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Thử nghiệm kỹ thuật sản phẩm như thế nào?

Estimated reading: 3 minutes 86 views
Xác định sản phẩm hoạt động thế nào. Bao gồm:
  • Chuẩn bị mẫu sản phẩm: Nên dùng mẫu vật lý hoạt động được (working prototype)
  • Chọn đối tượng thử nghiệm: thành viên của team và khách hàng tiềm năng О Tiến hành thử nghiệm: cho dùng thử sản phẩm
  • Thu thập phản hồi: Thông tin về kỹ thuật của sản phẩm theo biểu mẫu bên dưới và trong Phụ lục 3
  • Phân tích dữ liệu: Rút ra các ý kiến phản hồi chủ yếu, đánh giá độ quan trọng và xác định mức độ ưu tiên
  • Áp dụng vào chỉnh sửa sản phẩm

Leave a Comment

CONTENTS