MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Các biểu mẫu tham khảo

Estimated reading: 4 minutes 96 views
Các biểu mẫu tham khảo
Xem Phụ lục 3
  • Biểu mẫu #15
  • Biểu mẫu #16a
  • Biểu mẫu #16b

Bài tập

Tổng kết Chương 6
  • Chương này trình bày về hoạt động thử nghiệm sản phẩm sau khi có mẫu và trước khi bước vào sản xuất
  • Thử nghiệm bao gồm: thử nghiệm về kỹ thuật của sản phẩm và thử nghiệm hành vi mua của khách hàng đối với sản phẩm
  • Thử nghiệm kỹ thuật sản phẩm giúp cải tiến, chỉnh sửa thiết kế sản phẩm
  • Thử nghiệm hành vi mua của khách hàng giúp đánh giá khả năng bán sản phẩm sau này
  • Chương này nêu ra công thức ước lượng xác suất mua hàng và dự báo doanh số, qua đó gợi ý một số phương án nâng cao doanh số
  • Thử nghiệm sản phẩm là khâu quan trọng, nhất thiết không được bỏ qua trong quá trình phát triển sản phẩm

Leave a Comment

CONTENTS