MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Các kỹ thuật cần dùng

Estimated reading: 1 minute 77 views
  1. Lập kế hoạch phát triển sản phẩm
  2. Xác định thông số sản phẩm
  3. Kiến trúc sản phẩm
  4. Thiết kế công nghiệp
  5. Thiết kế cho môi trường
  6. Thiết kế cho chế tạo
  7. Etc.

Leave a Comment

CONTENTS