MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Phụ lục 1: Kỹ thuật thiết kế & Chiến lược Phát triển sản phẩm

Estimated reading: 0 minutes 85 views
Tổng quan các kỹ thuật thiết kế
Tổng quan các kỹ thuật thiết kế

Tổng quan Phần này trình bày một số

Kiến trúc sản phẩm
Kiến trúc sản phẩm

Khái niệm Kiến trúc sản phẩm chính là

Thiết kế công nghiệp
Thiết kế công nghiệp

Giới thiệu Thiết kế công nghiệp (Industrial Design)

Thiết kế cho Môi trường
Thiết kế cho Môi trường

Giới thiệu Thiết kế cho môi trường (Design

Thiết kế cho chế tạo
Thiết kế cho chế tạo

Khái niệm Thiết kế cho chế tạo (Design

Leave a Comment

CONTENTS