MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tổng quan các kỹ thuật thiết kế

Estimated reading: 3 minutes 87 views
Tổng quan
 • Phần này trình bày một số kỹ thuật thiết kế chưa được nêu ở các chương trước
 • Một số kỹ thuật sẽ được nêu rất sơ lược kèm theo hướng dẫn đọc thêm (tài liệu đi kèm sách)
 • Một số kỹ thuật sẽ được trình bày chi tiết hơn
Kế hoạch phát triển sản phẩm
Kế hoạch phát triển sản phẩm liên quan đến nội dung Chương 3. Phần này có tác dụng bổ sung và nâng cao cho nội dung của Chương 3.
 • Chiến lược phát triển sản phẩm
 • Phân bổ nguồn lực cho dự án sản phẩm
 • Quản lý dự án phát triển sản phẩm
 • Hạch toán kinh tế sản phẩm
 • Bonus: Một số vấn đề về sở hữu trí tuệ và bản quyền sản phẩm
Nội dung chi tiết

Các bạn có thể đọc nội dung chi tiết các phần bên trái ở các file sau (được upload trên Topic Phụ lục 1 tại box hỗ trợ người dùng sách):

 • PL1#1: Lập kế hoạch Phát triển sản phẩm như thế nào?
 • PL1#2: Quản lý dự án Phát triển sản phẩm
 • PL1#3: Hạch toán kinh tế sản phẩm
 • PL1#4: Sở hữu trí tuệ và bản quyền sản phẩm
Xác định thông số sản phẩm
Kỹ thuật xác định thông số của sản phẩm liên quan đến nội dung Chương 3 (phần xác lập yêu cầu đối với sản phẩm). Phần này có tác dụng bổ sung và  nâng cao cho nội dung của Chương 3.
 • Cách chuyển đổi nhu cầu khách hàng thành các đại lượng tương ứng
 • Cách đánh giá sản phẩm cạnh tranh
 • Cách thỏa hiệp kinh tế - kỹ thuật
 • Biểu diễn nhu cầu, thông số và đánh giá cạnh tranh trên Ngôi nhà chất lượng (House of Quality)
Nội dung chi tiết

Các bạn có thể đọc nội dung chi tiết các phần bên trái ở các file sau (được upload trên Topic Phụ lục 1 tại box hỗ trợ người dùng sách):

 • PL1#5: Xác định thông số kỹ thuật của sản phẩm

Leave a Comment

CONTENTS