MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Thiết kế cho Môi trường

Estimated reading: 1 minute 86 views
Giới thiệu
Thiết kế cho môi trường (Design for Environment – DFE) là hoạt động thiết kế được tiến hành nhằm mục đích giảm tác động môi trường của sản phẩm. Phần này nhằm bổ sung kiến thức cho việc thiết kế sản phẩm ở Chương 4, tạo mẫu ở Chương 5 và chỉnh sửa thiết kế ở Chương 6.
  1. Tác động môi trường của sản phẩm
  2. Tại sao DFE trở nên cấp thiết?
  3. Quan điểm về DFE
  4. Quá trình làm DFE như thế nào?
  5. Đánh giá DFE của sản phẩm
Nội dung chi tiết

Các bạn có thể đọc nội dung chi tiết các phần bên trái ở các file sau (được upload trên Topic Phụ lục 1 tại box hỗ trợ người dùng sách):

  • PL1#7: Thiết kế cho môi trường

Leave a Comment

CONTENTS