MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Phụ lục 2: Xu hướng mới trong Phát triển sản phẩm

Estimated reading: 0 minutes 87 views
Xu hướng 1: Crowdsourcing
Xu hướng 1: Crowdsourcing

Khái niệm Crowdsourcing, còn được gọi là “nguồn

Xu hướng 2: Mass Customization
Xu hướng 2: Mass Customization

Giới thiệu Để giải quyết các vấn đề

Xu hướng 3: Product – Service Systems
Xu hướng 3: Product – Service Systems

Khái niệm Product – Service Systems (PSS) được

Xu hướng 4: Upcycling
Xu hướng 4: Upcycling

Upcycling – Tái chế nâng cấp Tái chế

Xu hướng 5: Opensource hardware
Xu hướng 5: Opensource hardware

Khái niệm Phần cứng nguồn mở (Opensource hardware)

Leave a Comment

CONTENTS