MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Các biểu mẫu đánh giá thử nghiệm sản phẩm

Estimated reading: 1 minute 90 views
Biểu mẫu #15: Câu hỏi thử nghiệm
Biểu mẫu #16a: Thử nghiệm sản phẩm
Biểu mẫu #16b: Thử nghiệm sản phẩm
Sản phẩm làm bằng Arduino. Nguồn: Amirreza Saharkhiz/Wikimedia Commons.

Leave a Comment

CONTENTS