MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Các biểu mẫu giúp phát triển ý tưởng và concept sản phẩm

Estimated reading: 1 minute 80 views
Biểu mẫu #10: Mô tả ý tưởng
Biểu mẫu #11: Sàng lọc bằng Ma trận quyết định
Biểu mẫu #12a: Đánh giá RWW
Biểu mẫu #12b: Đánh giá RWW
Biểu mẫu #12c: Đánh giá RWW
Biểu mẫu #13: Mô tả concept

Leave a Comment

CONTENTS