MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Các biểu mẫu giúp xác lập bài toán Phát triển sản phẩm

Estimated reading: 1 minute 85 views
Biểu mẫu #5a: Chuyển đổi nhu cầu - đại lượng
Biểu mẫu #5b: Chuyển đổi nhu cầu - đại lượng
Biểu mẫu #6: Thống nhất trọng số cho đại lượng
Biểu mẫu #7: So sánh sản phẩm cạnh tranh
Biểu mẫu #8: Problem Definition
Biểu mẫu #9: Mission Statement

Leave a Comment

CONTENTS