MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Các biểu mẫu khảo sát nhu cầu khách hàng

Estimated reading: 1 minute 83 views
Biểu mẫu #1: Hình thức khảo sát và nhân sự
Biểu mẫu #2: Chuẩn bị câu hỏi khảo sát
Biểu mẫu #3: Ghi lại kết quả khảo sát
Biểu mẫu #4: Phân nhóm nhu cầu

Leave a Comment

CONTENTS