MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

FREE COURSES

Estimated reading: 1 minute 74 views

RDI8-21F – Khóa học FREE tháng 8_2021 chủ đề R&D, Thiết kế Phát triển sản phẩm, Design Thinking base trên RDI ToolKit 2019

Leave a Comment

CONTENTS