MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Chương 1: Tổng quan về thiết kế và phát triển sản phẩm

Estimated reading: 2 minutes 103 views

Những kiến thức cơ bản nhất về Thiết kế và Phát triển Sản phẩm

Thiết kế và phát triển sản phẩm là gì?
Thiết kế và phát triển sản phẩm là gì?

Trước khi đi vào định nghĩa Thiết kế

Các hoạt động thiết kế chính
Các hoạt động thiết kế chính

Các hoạt động thiết kế chính bao gồm

Những khó khăn khi làm Thiết kế và Phát triển Sản phẩm
Những khó khăn khi làm Thiết kế và Phát triển Sản phẩm

Khó khăn gặp phải Thiết kế Thiết kế

Nội dung của cuốn sách này
Nội dung của cuốn sách này

Mục đích Cung cấp đến độc giả những

Leave a Comment

CONTENTS