MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Chi phí dành cho Thiết kế Công nghiệp

Estimated reading: 6 minutes 102 views
Chi phí dành cho Thiết kế Công nghiệp
Chi phí dành cho Thiết kế công nghiệp rất khác nhau, tùy thuộc quy mô dự án và đặc thù sản phẩm. Chúng ta sẽ xem xét hai chỉ tiêu chi phí: Tỷ lệ chi phí và Tổng chi phí dành cho Thiết kế công nghiệp cho mỗi dự án phát triển sản phẩm.
Thiết kế công nghiệp trong quá trình phát triển sản phẩm
Trong dự án sản phẩm, Thiết kế công nghiệp được thực hiện ở nhiều giai đoạn với các mức độ khác nhau. Các giai đoạn có liên quan đến Thiết kế công nghiệp bao gồm: Khảo sát nhu cầu khách hàng, Tạo và lựa chọn concept, Thử nghiệm concept, Thiết kế cấp độ hệ thống, Thiết kế chi tiết.

Leave a Comment

CONTENTS