MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Phụ lục: Một số ví dụ thiết kế công nghiệp

Estimated reading: 1 minute 114 views

Ojex Citrus Juicer

Quá trình Thiết kế công nghiệp. Nguồn: MSLAB ETM 551 Lecture

Thiết kế công nghiệp Motorola StarTAC và Motorola V3

Thiết kế công nghiệp cello YAMAHA SVC 2000

Các mẫu prototype của sản phẩm với các kiểu dáng khác nhau(Nguồn: andysmusic.com và MSLAB ETM 551 Lecture)
Nguồn: MSLAB ETM 551 Lecture

Leave a Comment

CONTENTS