MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Phân loại mẫu sản phẩm

Estimated reading: 5 minutes 88 views
Phân loại mẫu sản phẩm
Có nhiều cách phân loại mẫu sản phẩm. Nếu phân loại theo dạng thức tồn tại thì mẫu sản phẩm có thể chia thành 2 dạng sau: mẫu vật lý và mẫu phân tích. Nếu phân loại theo mức độ hoàn thiện, có thể phân loại mẫu sản phẩm thành: mẫu toàn diện và mẫu tập trung.
Hình 11.4. Mẫu sản phẩm của dự án LED [xem Tập 1], minh họa mô đun sạc điện của bộ đèn LED. Nguồn: Báo cáo dự án LED của RIT.
Ưu điểm của mẫu phân tích

Ưu điểm của mẫu phân tích là có thể dựng mẫu nhanh, dễ sửa chữa mẫu và tiết kiệm kinh phí (trừ trường hợp phần mềm mô phỏng mẫu quá đắt).

Nhược điểm của mẫu phân tích

Nhược điểm của mẫu phân tích là tính trực quan kém, không tác động mạnh về mặt giác quan như mẫu vật lý, khó cảm nhận được bề mặt, khối lượng, các chỉ tiêu ergonomics…

Hình 11.5. Mẫu phân tích dưới dạng mô hình 3D trên phần mềm CAD. Nguồn: Sauvignet/Wikimedia Commons.
Hình 11.6. Mẫu toàn diện mô tả sản phẩm xe tăng M3A1 (1942). Nguồn: Wikimedia Commons.
Hình 11.7. Mẫu tập trung mô tả một phần bo mạch (Atmel AVR) của một sản phẩm. Nguồn: Paul Rako/Wikimedia Commons.

Leave a Comment

CONTENTS