MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Chương 12: Thiết kế cho môi trường

Estimated reading: 1 minute 123 views

Thiết kế để sản phẩm thân thiện với môi trường

Thiết kế cho môi trường
Thiết kế cho môi trường

Giới thiệu Trong chương này, chúng ta sẽ

Vai trò của DFE ngày nay
Vai trò của DFE ngày nay

Nguyên nhân DFE đã ra đời Với những

Quá trình DFE
Quá trình DFE

Lộ trình DFE Để thực hiện DFE trong

Phụ lục – Một số thiết kế “xanh”
Phụ lục – Một số thiết kế “xanh”

Cardboard Bicycle. Nguồn: johnthescone/Flickr. Papertube Chair. Nguồn: Manfred

Leave a Comment

CONTENTS