MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Phụ lục – Một số thiết kế “xanh”

Estimated reading: 1 minute 105 views
Cardboard Bicycle. Nguồn: johnthescone/Flickr.
Papertube Chair. Nguồn: Manfred Kielnhofer/Wikimedia Commons.
Reusable Bag. Nguồn: Tanacollins/Wikimedia Commons.
La citycar elettrica Fiat Phylla. Nguồn: Pava/Wikimedia Commons.

Leave a Comment

CONTENTS