MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Chương 13: Thiết kế cho chế tạo

Estimated reading: 1 minute 126 views

Thiết kế để giảm chi phí lắp ráp và sản xuất

Thiết kế cho chế tạo
Thiết kế cho chế tạo

Giới thiệu Trong chương này, chúng ta sẽ

Những thông tin để làm DFM
Những thông tin để làm DFM

Những thông tin để làm DFM DFM là

Quá trình tiến hành DFM
Quá trình tiến hành DFM

Quá trình tiến hành DFM Quá trình tiến

Giảm chi phí
Giảm chi phí

Giảm chi phí linh kiện Như đã nêu,

Tổng kết
Tổng kết

Tổng kết Trong chương 13 này, chúng ta

Leave a Comment

CONTENTS