MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Những thông tin để làm DFM

Estimated reading: 3 minutes 142 views
Những thông tin để làm DFM
DFM là bước yêu cầu rất nhiều sự kết hợp khi tiến hành vì DFM liên quan đến rất nhiều hoạt động khác: Thiết kế công nghiệp, Kiến trúc sản phẩm ( Thiết kế hệ thống), Thiết kế kỹ thuật... Vì thế, DFM đòi hỏi phải có nhiều thông tin về: Phương án thiết kế, Dây chuyền sản xuất, Thông số sản xuất.
Hình 13.2. Các bản vẽ có vai trò quan trọng trong việc tiến hành DFM. Nguồn: Wikipedia.

Leave a Comment

CONTENTS