MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Quá trình tiến hành DFM

Estimated reading: 8 minutes 105 views
Quá trình tiến hành DFM
Quá trình tiến hành DFM về cơ bản bao gồm các hoạt động: Ước lượng chi phí sản xuất, Giảm chi phí các linh kiện, Giảm chi phí lắp ráp, Giảm chi phí hỗ trợ, Xem xét ảnh hưởng. Hình 13.3 mô tả quá trình làm DFM điển hình. Chúng ta sẽ lần lượt xem xét từng hoạt động này ở trang sau.
Hình 13.3. Quá trình tiến hành DFM điển hình.
Ước lượng chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất bao gồm chi phí phát sinh từ toàn bộ các yếu tố liên quan đến sản xuất. Các yếu tố liên quan đến sản xuất được nêu trên hình 13.4. Các yếu tố (đầu vào) trên hình 13.4 trực tiếp gây phát sinh chi phí sản xuất. Cấu trúc chi phí sản xuất bao gồm: Chi phí linh kiện, Chi phí lắp ráp và Chi phí phát sinh. 

Hình 13.4. Các yếu tố liên quan đến hệ thống sản xuất.
Linh kiện tự sản xuất (custom components)

Các linh kiện tự làm được gọi là linh kiện tự sản xuất (custom components)

Linh kiện tiêu chuẩn (standard components).

Các linh kiện mua sẵn từ nhà cung cấp được gọi là linh kiện tiêu chuẩn (standard components).

Chi phí cố định và chi phí biến đổi
  • Chi phí cố định là các khoản chi phí không thay đổi tùy thuộc vào quy mô sản xuất. Trong bối cảnh sản xuất công nghiệp, các chi phí này bao gồm: chi phí khuôn mẫu, máy móc, dụng cụ, đồ gá...
  • Chi phí biến đổi là những khoản chi phí thay đổi theo quy mô sản xuất, ví dụ như: chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiêu hao nhiên liệu, dao cụ, chi phí nhân công... 
Bảng 13.1. Chi tiết chi phí của hai phương án gia công.
Hình 13.5. Sự thay đổi chi phí theo sản lượng của hai phương án gia công. Nguồn: vẽ lại từ sách của Ulrich và Eppinger với một số chi tiết sửa đổi nhỏ.
  1. Bước 1: Xác định các chi phí cố định và chi phí biến đổi với mỗi phương án như bảng 13.1
  2. Bước 2: Dựng đồ thị biểu diễn sự thay đổi của chi phí tổng theo sản lượng đối với các phương án gia công như hình 13.5. Phương trình mô tả như sau: Chi phí tổng = (Chi phí cố định) + (Đơn giá gia công/vật liệu) * (Sản lượng).
  3. Bước 3: Xác định điểm cân bằng về chi phí của 2 phương án.
  4. Bước 4: Xác định sản lượng cần gia công
  5. Bước 5: Kiểm tra xem với sản lượng dự kiến, phương án nào cho chi phí tổng rẻ hơn.
  6. Bước 6: Đưa ra quyết định chọn phương án gia công phù hợp (trên cơ sở xem xét thực trạng dây chuyền sản xuất).

Leave a Comment

CONTENTS