MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Cơ cấu nhóm làm việc

Estimated reading: 6 minutes 135 views
Nhóm dự án
Nhóm dự án là một tập thể các cá nhân sẽ hoàn thành các công việc của của dự án. Nhóm có làm việc hiệu quả hay không tuỳ thuộc vào rất nhiều các yếu tố cá nhân và tổ chức khác nhau. Các tiêu chuẩn để xác định tốc độ mà nhóm sẽ hoàn thành việc phát triển sản phẩm: trong nghiên cứu của chúng ta những tiêu chuẩn này còn dự đoán nhiều khía cạnh khác về hoạt động của nhóm:
  1. Có 10 hay ít hơn 10 thành viên trong nhóm
  2. Các thành viên tự nguyện phục vụ cho nhóm.
  3. Các thành viên làm việc trong nhóm từ khi phát triển ý tưởng cho đến khi hoàn thành sản phẩm.
  4. Các thành viên làm việc toàn thời gian cho nhóm.
  5. Các thành viên báo cáo trực tiếp cho trưởng nhóm.
  6. Nhóm có các chức năng chính, ít nhất gồm tiếp thị, thiết kế, và sản xuất.
  7. Các thành viên phải nói chuyện và trao đổi trực tiếp với nhau.
Số lượng người tối thiểu

Số lượng người tối thiểu của 1 nhóm có thể được ước lượng bằng cách chia tổng thời gian ước lượng để hoàn thành các công việc của dự án cho thời gian dự án được hoạch định.

  1. Thứ nhất, những kỹ năng được chuyên môn hóa thường cần để hoàn thành dự án. Ví dụ, một trong những công việc của Q.AIR là thiết kế khuôn. Những người thiết kế khuôn được chuyên môn hóa cao, và nhóm không thể sử dụng một người thiết kế khuông trong toàn bộ nửa năm.
  2. Thứ hai, một hay nhiều những thành viên quan trọng của nhóm có thể có những trách nhiệm không thể tránh khỏi. Ví dụ, một trong những kỹ sư của dự án Q.AIR phải chịu trách nhiệm cho việc trợ giúp khởi động sản cuất của một dự án trước đó. Kết quả, cô ta chỉ có thể tham gia phân nửa thời gian của mình ở dự án Q.AIR lúc đầu.
  3. Thứ ba, việc đòi hỏi phải hoàn thành các nhiệm vụ trong dự án không phải là bất biến theo thời gian. Nói chung, yêu cầu công việc tăng đều đặn cho đến khi bắt đầu khởi động sản xuất và sau đó bắt đầu giảm dần. Kết quả là, nhóm nhìn chung sẽ phải phát triển kích cỡ khi dự án phát triển để hoàn thành dự án càng sớm càng tốt.
Sau khi xem xét nhu cầu về những kỹ năng

Sau khi xem xét nhu cầu về những kỹ năng được chuyên môn hóa, thực tế của những giao phó nhiệm vụ khác của các thành viên nhóm, và nhu cầu cung cấp một lượng tăng và sau đó là một lượng giảm trong khối lượng công việc, người lãnh đạo dự án, có bàn bạc với quản lý của mình, xác định một đội ngũ nhân viên cho dự án hoàn chỉnh và ước lượng khi nào thì mỗi người sẽ tham gia vào nhóm. Khi cần thiết, các thành viên của nhóm được xác định bằng tên, mặc dù trong một vài trường hợp họ sẽ được xác định chỉ bằng khu vực chuyên môn (ví dụ: nhà thiết kế khuôn, nhà thiết kế công nghiệp).

Leave a Comment

CONTENTS