MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Lập bảng tiến trình dự án

Estimated reading: 6 minutes 87 views
Bảng Tiến trình dự án
  • Bảng Tiến trình dự án (Project Schedule) hay Kế hoạch dự án (Project Plan) được dùng để biểu diễn trực quan mối liên hệ giữa các tác vụ và thời gian cần thiết để thực hiện các tác vụ đó.
  • Việc xác định các mốc (milestone) sẽ hữu ích khi theo dõi, điều phối dự án. Nhiệm vụ của các mốc thường là kiểm tra thiết kế, làm prototype (kỹ thuật) và demo (prototype hoàn thiện có thể đem đi giới thiệu).
Biểu đồ Gantt
Là dạng biểu đồ được dùng nhiều nhất trong quản lý dự án. Biểu đồ này có thể lập bằng Excel hoặc các phần mềm chuyên biệt như Microsoft Project.
Hình 14.1. Bảng tiến trình (Schedule) dự án Q.AIR, MESLAB – 2016.
Biểu đồ Pert
Biểu đồ Pert biểu diễn một cách trực quan về các tác vụ và thời gian dự kiến thực hiện chúng. Trong biểu đồ Pert, không cho phép thực hiện lại hay phản hồi các tác vụ. Quy ước của biểu đồ Pert là các tác vụ được thực hiện từ trái qua phải.
Ngân sách dự án
Ngân sách được trình bày một cách thông thường với một bảng tính máy tính đơn giản, mặc dù nhiều công ty có những dạng ngân sách tiêu chuẩn cho những thỉnh cầu và phê chuẩn. Các khoản ngân sách chính là đội ngũ, nguyên liệu, dịch vụ, điều kiện thuận lợi của dự án cụ thể và chi tiêu cho những nguồn tài nguyên phát triển từ bên ngoài.
Bảng 14.3. Thống kê các chi phí & ước lượng ngân sách dự án Q.AIR.

Leave a Comment

CONTENTS