MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Mẫu thực hành: Quản lý dự án phát triển sản phẩm

Estimated reading: 2 minutes 85 views

Mẫu 14.1: Danh sách nhiệm vụ và nhân sự thực hiện

Mẫu 14.2: Phân chia nhiệm vụ của từng thành viên

Mẫu 14.3: Tiến trình dự án thể hiện trên biểu đồ Gantt

Bài tập: Quản lý dự án phát triển sản phẩm

  1. Quản lý dự án được áp dụng trong những giai đoạn nào của quá trình phát triển sản phẩm?
  2. Nhìn lại trong doanh nghiệp của bạn (hoặc doanh nghiệp bạn biết), quản lý dự án tập trung ở những giai đoạn nào?
  3. Hãy kể tên các công cụ quản lý dự án (đơn giản như các dạng biểu đồ, hoặc các phần mềm)
  4. Trong trường hợp dự án rất lớn và khó có thể dùng các công cụ đơn giản như trong chương này đề cập thì theo bạn có thể làm gì?

Leave a Comment

CONTENTS