MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Chương 15: Hạch toán kinh tế sản phẩm

Estimated reading: 2 minutes 14 views
Lợi ích về kinh tế
Mục tiêu cuối cùng khi chúng ta bắt đầu từ ý tưởng kinh doanh, đó là lợi ích về kinh tế. Để đạt được mục tiêu này, điều chúng ta cần có là khả năng hạch toán kinh tế. Việc hạch toán kinh tế sẽ giúp chúng ta biết được nhu cầu tài chính của từng giai đoạn triển khai dự án, giúp đưa ra được những quyết định về thời điểm cũng như hạn mức đầu tư cho từng giai đoạn, từng công việc.
Hạch toán kinh tế bằng cách nào?
Hạch toán kinh tế bằng cách nào?

Tổng quan Việc không hoạch định tốt về

Dự báo nhu cầu tài chính
Dự báo nhu cầu tài chính

Dự báo nhu cầu tài chính Dự báo

Đưa ra những quyết định cho dự án
Đưa ra những quyết định cho dự án

Giới thiệu Bước cuối cùng trong công việc

Xác định điểm hòa vốn
Xác định điểm hòa vốn

Xác định điểm hòa vốn Theo Hiệp hội

Mẫu thực hành: Hạch toán kinh tế sản phẩm
Mẫu thực hành: Hạch toán kinh tế sản phẩm

Mẫu 15.1: Mẫu xác định giá trị thuần

Leave a Comment

CONTENTS