MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Mẫu thực hành: Hạch toán kinh tế sản phẩm

Estimated reading: 2 minutes 78 views

Mẫu 15.1: Mẫu xác định giá trị thuần NVP của dự án theo các quý của mỗi năm.

Mẫu 15.2: Biến động NVP theo từng yếu tố

Mẫu 15.3: Biến động NVP theo từng yếu tố

Bài tập hạch toán kinh tế sản phẩm

Leave a Comment

CONTENTS