MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Xác định điểm hòa vốn

Estimated reading: 2 minutes 67 views
Xác định điểm hòa vốn

Theo Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã định nghĩa ngắn gọn và hữu ích như sau:

“Điểm hòa vốn được sử dụng để xác định khi nào doanh nghiệp sẽ có khả năng trang trải tất cả các chi phí và bắt đầu tạo ra lợi nhuận. Nó là điểm quan trọng để xác định bạn cần bao nhiêu doanh thu để bù đắp vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp của bạn”.

Leave a Comment

CONTENTS