MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Các quan điểm về quá trình Thiết kế và Phát triển Sản phẩm

Estimated reading: 4 minutes 173 views
Các quan điểm về quá trình Thiết kế và Phát triển Sản phẩm
Có nhiều quan điểm khác nhau xung quanh việc quá trình Thiết kế và Phát triển Sản phẩm diễn ra như thế nào. Các quan điểm này xuất phát từ phong cách của mỗi tác giả, từ đặc thù của những dự án mà họ làm và cả từ sự phát triển của kỹ thuật đương thời.
Hình 2.2. Quan điểm của Foreman về quá trình Thiết kế và Phát triển Sản phẩm. Nguồn hình: Duberly.
Hình 2.3. Quan điểm của Brennan về quá trình Thiết kế. Nguồn: Duberly.
Hình 2.4. Quan điểm của Ulrich về quá trình Thiết kế và Phát triển Sản phẩm. Nguồn: Duberly.
Quá trình của Ulrich
Dù được chấp nhận rộng rãi, quá trình trên của Ulrich vẫn được cho là không phản ánh đúng với thực tế mang tính “lặp” hay “thử và sai” của công tác Thiết kế và Phát triển Sản phẩm. Theo quá trình của Ulrich, công tác thử nghiệm và chỉnh sửa toàn diện nằm ở cuối quá trình, ngay trước khi sản xuất nhưng có những công ty, như IDEO chẳng hạn, rất coi trọng việc tạo mẫu và thử nghiệm ngay từ khi có ý tưởng (từ đầu) và chấp nhận “thử và sai” nhiều lần từ rất sớm. Tuy vậy, xét về tính bao quát và khả năng mô tả một cách có hệ thống thì quá trình do Ulrich đề xuất vẫn là tốt nhất tính cho đến thời điểm này.

Leave a Comment

CONTENTS