MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Mẫu thực hành: Phát triển ý tưởng

Estimated reading: 3 minutes 124 views

Mẫu đánh giá mức độ tốt của ý tưởng

Đánh giá VRIN
Hãy ghi đánh giá của bạn về các ý tưởng bạn đề xuất (ban đầu, ở sổ tay chẳng hạn). Các tiêu chí đánh giá là V (Valuable – có giá trị), R (Rare – hiếm), I (Inimitable – Không bắt chước được) và N (Nonsubstituable – Không thay thế được). Đánh dấu “V” vào chỗ mà ý tưởng thỏa mãn tiêu chí, và đánh dấu “X” nếu nó không đáp ứng. Mục đích đánh giá VRIN là để sơ loại. 3 ý tưởng ổn nhất sẽ đánh “OK” ở cột bên phải và được đem đi so sánh, lựa chọn tiếp.

Đề xuất nhiều ý tưởng, kiểm tra VRIN, giữ lại 3 để điền vào đây

  • Ý tưởng sản phẩm

Sàng lọc ý tưởng, từ 3 ý tưởng trên

Mẫu sàng lọc
Đối chiếu với bảng 3.1 của chương này và điền các tiêu chí của bạn, độ quan trọng của từng tiêu chí vào bảng dưới, sau đó chấm điểm mỗi ý tưởng theo các tiêu chí. Tổng kết điểm của mỗi ý tưởng và chọn ý tưởng tốt nhất.

Kiểm tra RWW của ý tưởng được chọn

Kiểm tra RWW
Trả lời Có hoặc Không với các câu hỏi bên dưới. Với mỗi tiêu chí trong RWW, bạn căn cứ vào tình hình thực tế về cạnh tranh và quyết định ngưỡng trên bao nhiêu % “Có” là đạt. Hãy kiểm tra ý tưởng của bạn có đạt RWW hay không. Nếu chưa đạt, cần sửa gì để đạt?
  • Tiêu chí 1: Real
  • Tiêu chí 2: Win
  • Tiêu chí 3: Worth It

Leave a Comment

CONTENTS