MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

leafleafleafDocy banner shape 01Docy banner shape 02Man illustrationFlower illustration

Chương 4: Lập kế hoạch Phát triển Sản phẩm

Estimated reading: 1 minute 269 views

Chuẩn bị tiền đề cho các dự án thiết kế và phát triển sản phẩm

Kế hoạch thiết kế và phát triển sản phẩm
Kế hoạch thiết kế và phát triển sản phẩm

Lập kế hoạch sản phẩm khi nào? Sau

Phân loại một số dự án sản phẩm
Phân loại một số dự án sản phẩm

Các dự án phát triển sản phẩm Khi

Hoạt động chính khi lên kế hoạch
Hoạt động chính khi lên kế hoạch

Giới thiệu Sau khi xác định cơ hội

Mẫu thực hành: Kế hoạch sản phẩm
Mẫu thực hành: Kế hoạch sản phẩm

Danh mục sản phẩm Ghi chép danh mục

Ví dụ thực tế
Ví dụ thực tế

Ví dụ dưới đây được trích và dịch

Leave a Comment

CONTENTS