MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Mẫu thực hành: Kế hoạch sản phẩm

Estimated reading: 2 minutes 147 views
Danh mục sản phẩm
Ghi chép danh mục sản phẩm bạn có thể sẽ làm với ý tưởng đã chọn. Mỗi sản phẩm trong danh mục tương ứng với một dự án riêng lẻ. Việc này nhằm giúp bạn kiểm tra xem nguồn lực bạn huy động được có đáp ứng được yêu cầu của các dự án bạn định làm hay không. Ghi tối đa là 4 sản phẩm. Loại bỏ các sản phẩm khác trên cơ sở đánh giá ưu tiên theo hướng dẫn trong chương 4.
Kiểm tra khả năng đáp ứng của nguồn lực
Bạn tập hợp các nguồn lực mình có thể huy động: nhân sự, tài chính, hạ tầng, thiết bị,…và so sánh xem những thứ trong khả năng bạn huy động được có đáp ứng được yêu cầu của dự án không. Nếu không đáp ứng được, bạn sẽ phải bỏ đi một hoặc vài sản phẩm để cân đối nguồn lực.
Bản “Nhiệm vụ”
Sau khi kiểm tra khả năng đáp ứng của nguồn lực với các dự án, bạn chọn ra các dự án để làm. Hãy điền vào bảng mô tả ngắn gọn về “Nhiệm vụ” của dự án vào bảng dưới đây.

Leave a Comment

CONTENTS