MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Ví dụ thực tế

Estimated reading: 1 minute 154 views

Ví dụ dưới đây được trích và dịch từ dự án LED

Bản Nhiệm vụ (Mission Statement)

Leave a Comment

CONTENTS