MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Chương 5: Khảo sát Nhu cầu khách hàng

Estimated reading: 1 minute 172 views

Khách hàng muốn gì ở sản phẩm?

Hiểu khách hàng
Hiểu khách hàng

Hiểu khách hàng Đến chương trước, chúng ta

Các bước khảo sát nhu cầu khách hàng
Các bước khảo sát nhu cầu khách hàng

Giới thiệu Để khảo sát nhu cầu khách

Mẫu thực hành: Khảo sát nhu cầu
Mẫu thực hành: Khảo sát nhu cầu

Hình thức khảo sát & nhân sự Hãy

Ví dụ thực tế
Ví dụ thực tế

Dự án LED Ví dụ dưới đây được

Leave a Comment

CONTENTS