MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Ví dụ thực tế

Estimated reading: 2 minutes 114 views
Dự án LED

Ví dụ dưới đây được trích và dịch từ dự án LED

  • Danh sách câu hỏi (đối với người dùng)
Kết luận

Các câu hỏi trên có thể hỏi trực tiếp người dùng khi phỏng vấn và ghi lại vào mẫu (mẫu khảo sát). Mẫu này cũng có thể dùng để làm web survey hoặc để gửi thư khảo sát. Xin xem hình mẫu trang bên.

  • Mẫu khảo sát (dùng để thu thập thông tin dễ hơn)
  • Kết quả khảo sát thu được (danh sách nhu cầu đã phân cấp theo “cây”)
  • Kết quả khảo sát thu được (danh sách nhu cầu theo độ quan trọng). Đã chỉnh sửa lại để chuẩn xác hơn, sau khi tham khảo thêm quan sát.

Leave a Comment

CONTENTS