MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Chương 6: Xác định Thông số sản phẩm

Estimated reading: 2 minutes 232 views

Sản phẩm cần có những thông số, tính năng gì?

Sản phẩm cần có thông số như thế nào?
Sản phẩm cần có thông số như thế nào?

Sản phẩm cần có thông số như thế

Xác lập thông số sản phẩm như thế nào?
Xác lập thông số sản phẩm như thế nào?

Xác lập thông số sản phẩm như thế

Mẫu thực hành: Xác lập thông số sản phẩm
Mẫu thực hành: Xác lập thông số sản phẩm

Mẫu thực hành: Xác lập thông số sản

CONTENTS