MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Mẫu thực hành: Xác lập thông số sản phẩm

Estimated reading: 2 minutes 136 views

Mẫu thực hành: Xác lập thông số sản phẩm

Danh sách Nhu cầu:
Hãy kê ra danh sách các nhu cầu có được ở bước khảo sát nhu cầu khách hàng kèm theo độ quan trọng của từng nhu cầu. Xếp theo độ quan trọng tăng dần. Tham khảo cách làm của dự án LED.
Danh sách Đại lượng đáp ứng:
Hãy kê ra danh sách các đại lượng cần có để đáp ứng nhu cầu đã nêu, có kèm theo cột ghi nhu cầu nào được đáp ứng và đơn vị đo đại lượng là gì.
Danh sách Đại lượng đáp ứng
Hãy kê ra danh sách các đại lượng cần có để đáp ứng nhu cầu đã nêu, có kèm theo cột ghi nhu cầu nào được đáp ứng và đơn vị đo đại lượng là gì.
Danh sách Đại lượng đáp ứng
Hãy kê ra danh sách các đại lượng cần có để đáp ứng nhu cầu đã nêu, có kèm theo cột ghi nhu cầu nào được đáp ứng và trọng số (trọng số tổng hợp của nhu cầu & đại lượng).
Chọn thông số sơ bộ cho sản phẩm
Trên cơ sở benchmark thông số của sản phẩm cạnh tranh, hãy quyết định thông số sơ bộ của bạn. Ghi rõ giá trị biên và giá trị lý tưởng.

Leave a Comment

CONTENTS