MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Chương 7: Tạo và lựa chọn concept

Estimated reading: 1 minute 170 views

Phát triển Concept – hình hài ban đầu của sản phẩm

Tạo concept sản phẩm
Tạo concept sản phẩm

Tạo concept sản phẩm Tạo concept sản phẩm

Quá trình tạo mẫu concept
Quá trình tạo mẫu concept

Các bước tạo mẫu concept Làm rõ vấn

Mẫu thực hành: Tạo concept sản phẩm
Mẫu thực hành: Tạo concept sản phẩm

Mẫu thực hành: Tạo concept sản phẩm Làm

Lựa chọn và tối ưu concept sản phẩm
Lựa chọn và tối ưu concept sản phẩm

Lựa chọn và tối ưu concept sản phẩm

Mẫu thực hành: Lựa chọn concept sản phẩm
Mẫu thực hành: Lựa chọn concept sản phẩm

Lựa chọn concept Hãy điền các tiêu chí

CONTENTS