MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Mẫu thực hành: Lựa chọn concept sản phẩm

Estimated reading: 3 minutes 104 views
Lựa chọn concept
Hãy điền các tiêu chí lựa chọn, trọng số đi kèm và chấm điểm các concep
Lựa chọn concept:
Hãy điền các tiêu chí lựa chọn, trọng số đi kèm và chấm điểm các concept của bạn (max 6).
Kết hợp concept:
Nếu bạn kết hợp vài concept lại với nhau hoặc bổ sung những chi tiết mới tốt hơn cho concept được chọn, cải tiến concept cũ để trở thành tốt hơn thì bạn có thể mô tả, phác thảo các concept tạo thành ở dưới (max 3 concept)
Kết hợp concept
Nếu bạn kết hợp vài concept lại với nhau hoặc bổ sung những chi tiết mới tốt hơn cho concept được chọn, cải tiến concept cũ để trở thành tốt hơn thì bạn có thể mô tả, phác thảo các concept tạo thành ở dưới (max 3 concept)
Kết hợp concept
Nếu bạn kết hợp vài concept lại với nhau hoặc bổ sung những chi tiết mới tốt hơn cho concept được chọn, cải tiến concept cũ để trở thành tốt hơn thì bạn có thể mô tả, phác thảo các concept tạo thành ở dưới (max 3 concept)
Lựa chọn concept MỚI
Hãy điền các tiêu chí lựa chọn, trọng số đi kèm và chấm điểm các concept mới tạo thành của bạn (max 3). Lần này kết quả sẽ tốt hơn trước.
Các files lựa chọn concept của dự án LED sẽ được chia sẻ và thảo luận trên Topic support của diễn đàn MES Lab.

Leave a Comment

CONTENTS