MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Mô đun hóa sản phẩm

Estimated reading: 11 minutes 106 views
Mô đun hóa sản phẩm
Trong bối cảnh sản xuất hàng loạt hiện nay, các sản phẩm thường có Kiến trúc hỗn hợp, trong đó, một số phần sản phẩm có Kiến trúc tích hợp, một số phần khác thì được tổ chức theo Kiến trúc mô đun.
Nâng cao năng suất

Gần đây, để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, nhiều công ty thiết kế sản phẩm dưới dạng các mô đun lớn. Trong mỗi mô đun có thể có nhiều mô đun nhỏ hoặc cụm tích hợp. Các mô đun lớn này liên kết và tương tác với nhau qua các “giao diện” (interface) và đảm bảo hoạt động của sản phẩm. Minh họa ở hình 9.9 cho ta hình dung về cấu trúc của sản phẩm như trên.

Hình 9.9. Tổ chức sản phẩm phức hợp gồm các mô đun lớn chứa nhiều mô đun và khối tích hợp nhỏ hơn.
Mô đun hóa.

Việc phân chia sản phẩm thành các cụm mô đun lớn này và chia mô đun lớn thành các khối nhỏ hơn được gọi là mô đun hóa.

Các kiểu liên kết mô đun cơ bản
Như trên đã thấy, việc mô đun hóa hết sức quan trọng và có tác dụng to lớn đối với sản phẩm. Một trong những vấn đề cần giải quyết khi mô đun hóa sản phẩm là việc các mô đun sẽ liên kết với nhau như thế nào. Trong ngành Thiết kế sản phẩm, người ta chia ra 3 kiểu liên kết cơ bản của các mô đun, bao gồm: Liên kết slot (khe), Liên kết bus và Liên kết sectional (bề mặt).
Liên kết slot

Liên kết slot là liên kết mà trong đó, mỗi block/mô đun liên kết với “nền” theo các “giao diện” khác nhau (hình 9.10).

Hình 9.10. Minh họa liên kết slot
Hình 9.11. Liên kết slot trong sản phẩm điện tử, mỗi mô đun được kết nối (cắm) vào khối chính (nền) thông qua các khe, giắc cắm (slot). Nguồn: electronicdesign.com.
Liên kết bus

Với liên kết này, các mô đun khác nhau liên kết với khối nền thông qua các giao diện giống nhau (gọi là các giao diện “chuẩn”). Minh họa nguyên lý của liên kết bus có ở hình 9.12. Trong liên kết bus, các mô đun có thể hoán đổi vị trí cho nhau.

Hình 9.12. Minh họa liên kết bus
Hình 9.13. USB Hub, ví dụ về liên kết bus. Nguồn hình: gizmag.com.
Liên kết sectional

Đây là kiểu liên kết mà trong đó, các mô đun kết nối với nhau trực tiếp, không cần thông qua bus chung hay khối nền. Các giao diện cũng là giao diện chuẩn. Hình 9.14 minh họa nguyên lý của liên kết sectional.

Hình 9.14. Minh họa liên kết sectional
Hình 9.15. Minh họa liên kết sectional với các mô đun ghế và giường, liên kết trực tiếp với nhau. Nguồn: cineak.com.

Leave a Comment

CONTENTS