MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Xác lập kiến trúc sản phẩm như thế nào?

Estimated reading: 8 minutes 113 views
Mở đầu
Ở trên, chúng ta đã xem xét khái niệm, phân loại và tầm quan trọng của Kiến trúc sản phẩm. Ở phần này, chúng ta sẽ cùng xem xét quá trình xác lập Kiến trúc sản phẩm diễn ra như thế nào.
Các bước xác lập Kiến trúc sản phẩm
Theo Ulrich và Eppinger, về cơ bản, quá trình xác lập Kiến trúc sản phẩm diễn ra theo các bước sau: Tạo sơ đồ hệ thống, Nhóm chức năng, Layout hình học, và Xác định tương tác. Chúng ta sẽ lần lượt xem xét các bước này.
Hình 9.19. Liệt kê các chức năng có thể có lên bảng.
Hình 9.20. Nhóm các chức năng
Hình 9.21. Nhóm các chức năng của bộ phận năng lượng của sản phẩm dự án LED. Nguồn: Báo cáo dự án LED của RIT
Layout hình học

Layout hình học thực chất là bản vẽ phác thảo các khối chức năng của sản phẩm trong đó chỉ rõ khối nào nằm ở đâu, tiếp giáp những khối nào để thuận tiện nhất cho hoạt động của sản phẩm. Có thể vẽ bằng bút trên bảng, trên giấy hoặc dựng bằng vật liệu dễ cắt như xốp, carton… (hình 9.22).

Hình 9.22. Layout hình học của bộ phận năng lượng của sản phẩm dự án LED. Nguồn: Báo cáo dự án LED của RIT.
Hình 9.23. Sơ đồ khối mô tả liên hệ và tương tác của bộ phận chiếu sáng của sản phẩm dự án LED. Nguồn: Báo cáo dự án LED của RIT.
Tổng kết
Trong bài học này, chúng ta đã xem xét khái niệm Kiến trúc sản phẩm, các kiểu Kiến trúc cơ bản, các yếu tố liên quan đến Kiến trúc sản phẩm và tìm hiểu quá trình xác lập Kiến trúc sản phẩm đối với một sản phẩm bất kỳ. Ở chương sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về Thiết kế Công nghiệp (Industrial Design) và các nội dung có liên quan.

Leave a Comment

CONTENTS