MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Phụ lục 1: Đăng ký bảo hộ sản phẩm

Estimated reading: 1 minute 121 views
Bản quyền sản phẩm – Sở hữu trí tuệ
Phụ lục 1: “Đăng ký bảo hộ sản phẩm” sẽ được cung cấp cho độc giả dưới dạng file PDF. Độc giả có thể vào khu vực support sách tại diễn đàn MES Lab. để download phần này về đọc. Các nội dung support dành cho phần này cũng được cung cấp như các phần khác trong sách.

Leave a Comment

CONTENTS