MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Phụ lục 3: Một số bài viết liên quan đến sản phẩm

Estimated reading: 1 minute 104 views
Các bài viết khác nhau xoay quanh chủ đề sản phẩm
Phần này giới thiệu đến các bạn một số bài viết, bài soạn và bài dịch mà tôi đã thực hiện về các chủ đề liên quan đến Thiết kế và phát triển sản phẩm. Tôi sẽ giữ nguyên văn phong bài gốc, vì vậy, có thể đôi chỗ cách hành văn khác với các phần đã qua của cuốn sách này.

Leave a Comment

CONTENTS