MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của Cộng đồng vào một dự án Crowdsourcing

Estimated reading: 4 minutes 93 views
Tổng quan
Bên cạnh chất lượng của giải pháp do cộng đồng đưa lên, một chỉ tiêu rất quan trọng để đánh giá mức độ thành công của một dự án Crowdsourcing chính là sự tham gia của cộng đồng vào dự án, được đo bằng tỷ lệ % số người tham gia (trên tổng số người có trong cộng đồng mà doanh nghiệp hướng tới). Tỷ lệ % này, gọi tắt là tỷ lệ tham gia – Crowd Participation Rate, viết tắt là CP – chịu ảnh hưởng của các yếu tố sau:

Leave a Comment

CONTENTS